Fågellokaler i Borås


Borås erbjuder bra variation av fågelupplevelser utspritt i den stora kommunen. Många lokaler ligger längs med Viskan, men det finns också fina lokaler i de öppna landskapen, vid sjöarna, på mossar och  även ute i skogarna.


På kartan hittar du de bästa och mest frekvent besökta lokalerna. Röda är hetast följt av gröna och gula. Nedan finns också beskrivningar av de bästa lokalerna i Borås.


Öppna kartan i nytt fönster. Klicka här

Skalle Fågeltorn


Stans bästa fågeltorn står i Viskan-oset i  naturreservatet strax söder om Skalle  badplats i Sparsör. Här skådas det nästan året om. När Öresjö ligger frusen finns  som regel en vak alldeles utanför tornet  och här rastar olika sjöfågelareter, varav  många tämligen ovanliga för våra trakter.  

Bland de i närområdet häckande arter  som ofta ses här kan nämnas gråhäger,  storlom, smålom, fiskgjuse, duvhök och  sparvhök. Lokalen är också en ypperlig  observationsplats för att följa vårsträcket,  som ofta följer Viskadalen och Öresjö  längs Rya åsar. Såväl gås-, and-, tärn-,  rovfågel- som tättingsträcket är mycket  intensivt här, under vissa perioder. 

Utanför fågeltornet utbreder sig mindre vassområden. Under vårsträcket samlas  flockar av änder i vattnet utanför  fågeltornet. Kricka, vigg, skedand, knipa,  stjärtand, snatterand, ejder, sjöorre,  salskrake, grågås och bläsgås är arter  som kan ses under sträcket. Bland  sällsynta observationer som gjorts vid  Skalle kan nämnas natthäger och flodsångare. Skäggdopping häckar i  vattnet utanför fågeltornet och i strandskogen häckar stjärtmes. Vissa år  har även skäggmes häckat i vassarna.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Vänga mosse


Är ett kommunalt naturreservat som  bildades 2010. Reservatet är 238 hektar  stort. Vänga mosse är en stor och  förhållandevis opåverkad mosse. Området  är lätt att besöka. 

Det finns två torn i området och en bred  tillgänglighetsanpassade spång tvärs över  mossen. Tornet längs med vägen har en  plattform under som är i markplan. 

Här spelar orrarna på våren (ses från  västra tornet). Bra lokal för grönbena,  sävsparv, trana, buskskvätta, trädpiplärka  m.m. och även en bra sträcklokal. 

Vänga mosse är en vidsträckt högmosse  som delas i två delar av den slingrande  Säveån. Den östra delen är rik på höljor  och blöta partier medan den västra är  torrare och domineras av ris. Mossarna är  i huvudsak öppna, men längs  

ytterkanterna och på den centrala delen  utmed Säveån växer gles tallskog. Längs  ån finns också stora områden med  starrmader som tidvis översvämmas.  Dessa är av stor betydelse för faunan och  här påträffas också en del ovanliga växter  som t ex slåtterblomma. I tallskogen  strax väster om fotbollsplanerna växer ett  stort bestånd av den nordliga arten  skvattram. Mindre delar av mossen har  påverkats av dikning och små torvtäkter.  Detta har dock inte påverkat de biologiska  värdena i någon nämnvärd omfattning.

Rya åsar 


Detta magnifika reservat inom Borås  murar består av branta, vilda  

skogsområden med inslag av leende  odlingslotter och betesmarker, de senare  pietetsfullt restaurerade och återhävdade.  

Här finns en lång rad vandringsleder av  skiftande svårighetsgrad, alla med fina  fågelupplevelser för den, som vill satsa litet tid och möda. Vårens fågelkör i  Björbo hage är rent bedövande och  förutom de traditionella ”trädgårdskörsångarna”, som rödhake,  koltrast, taltrast och lövsångare, kan  noteras trädpiplärka, grönsångare,  gransångare, trädgårdssångare, svarthätta, den rara mindre flugsnapparen, svartvit flugsnappare och  tofsmes.  

Alla traktens hackspettar, d.v.s. större  hackspett, mindre hackspett, gröngöling  och spillkråka, finns representerade och  den udda göktytan hörs årligen spela i  gläntorna. Nötkråka och stenknäck är  ovanliga men regelbundna häckarter i  området.

Västra Marsjön Fågeltorn 


Lokalen utgörs av en av flera slättsjöar i  Viskans övre dalgång. Markerna är ofta  översvämmade under tidig vår.  

Strandängarna betas och håller höga  naturvärden. Fågellivet domineras av  rastande änder, sumphöns, vadare och  tättingar, främst under våren men även  under sensommaren och hösten, samt av  intressanta häckande arter som skogssnäppa, grönbena, enkelbeckasin,  gulärla, buskskvätta, rörsångare,  sävsångare och sävsparv.  

Bland de rovfåglar som ses regelbundet  kan nämnas fiskgjuse, ormvråk, blå  kärrhök, brun kärrhök, tornfalk och  lärkfalk. 

Från Varnums kyrka kör man mot Fristad  och tar efter Väla jaktvårdsgård av till  vänster på Marjövägen. Parkera vid  infotavlan och promenera västerut till en  stätta på vänster hand. Ute på strandängen står ett fågeltorn.

Osdal & Bråt 


De hedartade fälten på ömse sidor om  bron över Viskan strax nedströms  Ridhuset är intressanta åter runt. Tyvärr  går nya sträckningen av väg 27 numera  genom landskapet, vilket gör att de mer  södra markerna är lugnare för fågelskådning. Trots vägen ger även  området norrut upp mot kyrkogården  längs Viskan fina fågelupplevelser. 

Dessa fält samt fälten söderut på Bråts  skjutfält är kanske Borås mest intressanta  fågelmarker, och därtill synnerligen  lättillgängliga. Vår och höst rastar både  tättingar och vadare tillfälligt, rovfåglar  jagar över markerna och under försommaren häckar bl.a. mindre  strandpipare, enkelbeckasin, sånglärka,  ängspiplärka, gulärla, buskskvätta och  stenskvätta i området. Rörsångare och  sävsparv är karaktärsarter i vassarna runt Djupasjön, där man förutom ädla gäster  som smådopping, vattenrall, blåhake och  skäggmes oftast ser rastande svanar,  gäss och änder. En numera regelbunden  gäst i slutet av maj är den skönsjungande, vackra rosenfinken.  

På Djupasjöns södra strand finns ett litet  fågeltorn. Höjdplatåerna i området är  bland stans bästa observationsplatser, både vår och höst, för att följa  

fågelsträcket. Det är här man stöter på  årets första sädesärla omkring den 1 april  och ser blå kärrhök och stenfalk svepa  förbi! 

”Bråtkullarna”, såväl strax norr som söder  om de militära ”Värmestugorna”, har  mycket gamla björkar och med stort  inslag av död ved. Här häckar regelbundet  bl.a. de exklusiva arterna mindre  hackspett, göktyta och stjärtmes.  Gröngölingen är också typisk för området.

Trädlärkan häckar de flesta år i de torra,  sandiga furupartierna längs Viskans  västra strand. 

För rovfåglar är ytorna utmärkta jaktmarker. Många mer eller mindre  ovanliga arter ses här under sträcktid, bl  a vinterhämpling, snösparv, varfågel,  rödstrupig piplärka, stenfalk, pilgrimsfalk  och turturduva. Bland häckande arter  kan nämnas rörhöna i Viskan, mindre  strandpipare på grusplanerna i norra  delen och backsvala i ett grustag intill  Bråt. Gulärla, enkelbeckasin, törnskata  och stjärtmes häckar också i området.  Hornuggla ses ungefär vartannat år. I  busk- och strandvegetationen brukar  gräshoppsångare höras varje år, och även  den mer sällsynta flodsångaren har  noterats.